Pravila o privatnosti | WebOrigo

Pravila o privatnosti

Uvod

WebOrigo Group („Kontroler podataka“) smatra da su zaštita i povjerljivost ličnih podataka važni. Rukovalac podataka potvrđuje da je sadržaj ovog pravnog obavještenja obavezujući. Kontrolor podataka se obavezuje da je upravljanje podacima u vezi sa njegovom uslugom u skladu sa zahtjevima navedenim u ovoj politici i važećim zakonima. Preduzima sve bezbjednosne, tehničke i organizacione mjere koje garantuju bezbjednost podataka.

Osim prenosa podataka navedenih u ovoj Politici privatnosti, podaci koje dobije rukovalac podataka neće biti otkriveni trećim licima ni pod kojim okolnostima, osim u slučajevima određenim zakonom.

Tokom perioda važenja ove dokumentacije, podaci će se prikupljati i čuvati samo za potrebe kontrolora podataka. Ukoliko korisnik odluči da ne želi da bude kontaktiran ubuduće na osnovu dostavljenih podataka, rukovalac podataka će postupiti u skladu sa odlukom korisnika.

Rukovalac podataka zadržava pravo da promjeni ovu dokumentaciju za upravljanje podacima u bilo kom trenutku, pod uslovom da su subjekti podataka blagovremeno obavešteni.

Prikupljanje podataka

Kada subjekt podataka posjeti web lokaciju ili kontaktira rukovaoca podataka, rukovalac podataka može zatražiti informacije o subjektu podataka, uključujući ime, adresu e-pošte, broj telefona i IP adresu. Ove informacije se u ovom dokumentu o politici privatnosti zajednički nazivaju lični podaci.

Prenos Ličnih podataka rukovaocu podataka tokom kontakta je dobrovoljan, tako da nije obavezan, obrada podataka se zasniva na saglasnosti. Međutim, ako subjekt podataka ne pruži određene informacije Rukovaocu podataka, moguće je da rukovalac podataka neće moći da postigne ciljeve sadržane u ovom dokumentu i da pruži usluge.

Upravljanje podacima

Upravljanje podacima od strane kontrolora podataka zasniva se na dobrovoljnom pristanku. U nekim slučajevima, međutim, rukovanje, skladištenje i prenos određenog skupa podataka je propisano zakonom.

Ovim skrećemo pažnju onima koji daju podatke rukovaocu podataka da je u slučajevima nepružanja svojih ličnih podataka, davalac podataka dužan da dobije saglasnost stvarnog subjekta podataka.

 • Mjerenje saobraćaja
 • Kontakt
 • Komunikacija
 • Marketinške funkcije
 • Fakturisanje, plaćanje

Usvajanje podataka

Rukovalac podataka će zadržati lične podatke onoliko dugo koliko je potrebno za potrebe navedene u ovom dokumentu ili dok nosilac podataka ne povuče svoju saglasnost za obradu njegovih ili njenih ličnih podataka.

Prenos ličnih podataka

Lični podaci su dostupni samo u okviru organizacije kontrolora podataka onima kojima su oni posebno potrebni za postizanje ciljeva navedenih u ovom dokumentu, uključujući funkcije interne kontrole.

Rukovalac podataka neće prodavati, komercijalizovati, stavljati na raspolaganje trećim licima ili koristiti u bilo kom obliku lične podatke koje je obezbjedio subjekt podataka, osim ako subjekt podataka namjerno i unaprijed pristane na to.

Rukovalac podataka može da dijeli lične podatke sa sledećim trećim licima: profesionalnim konsultantima (uključujući računovođe, revizore, pravne savjetnike i druge slične profesionalne savjetnike), organima vlasti i javnim licima (vlastima nad kontrolorom podataka, kao što su regulatorni organi, drugi organi , vladina tijela i sudovi) i kompanije članice, filijale i podružnice WebOrigo grupe.

Uslovi korišćenja kolačića

Kontrolor podataka koristi standardnu tehnologiju „kolačića“ kako bi dobio informacije o načinima na koji korisnici koriste web lokaciju.

Upotreba kolačića i log fajlova web servera omogućava Kontroloru podataka da prati saobraćaj svake od svojih web stranica i da prilagodi njihov sadržaj ličnim potrebama subjekata podataka, kao i da objavljuje ciljane oglase na web lokacijama trećih strana.

Kolačić je datoteka koja često nosi jedinstveno ime, tip i sadržaj povezan sa web lokacijom. Kada osoba poseti web lokaciju, web lokacija od njegovog ili njenog računara traži dozvolu da sačuva tu datoteku u odjeljku hard diska računara koji je posebno dizajniran za čuvanje kolačića. Svaka web lokacija koju posjetite može da pošalje kolačić na vaš računar ako podešavanja pretraživača koji koristite to dozvoljavaju.

Međutim, u cilju zaštite podataka subjekata podataka, pretraživač subjekta podataka samo dozvoljava datoj web stranici da pristupi kolačiću koji je ova data web lokacija poslala računaru, tj. web lokacija ne pristupa jednostrano kolačićima koje šalju druge web stranice.

Pregledači su obično podešeni da prihvataju kolačiće. Međutim, ako subjekt podataka ne namjerava da prihvati kolačiće, moguće je podesiti pretraživač da odbije ili da prihvati samo određene kolačiće. U ovom slučaju, neki elementi sajta možda neće funkcionisati efikasno kada ga subjekt podataka pregleda. Kolačići ne mogu preuzeti druge informacije sa hard diska vašeg računara i ne prenose viruse.

Na osnovu gornjeg odeljka, kontrolor podataka koristi sledeće kolačiće:

 • Google Analytics (svrha prikupljanja podataka: analitičko - mjerenje ponašanja posjetitelja)
 • Facebook Pixel (svrha prikupljanja podataka: analitička - mjerenje ponašanja posjetitelja)
 • Google Fontovi (svrha prikupljanja podataka: CDN za brzo učitavanje fontova)
 • jQuery CDN (svrha prikupljanja podataka: brzo učitavanje jQuery skripti)
 • Smartsupp (svrha prikupljanja podataka: korisnička podrška uživo)
 • LinkedIn Pixel (svrha prikupljanja podataka: analitička - mjerenje ponašanja posjetitelja)
 • Microsoft Clarity (svrha prikupljanja podataka: analitička - mjerenje ponašanja posjetitelja)

Bezbjednost

Rukovalac podataka primjenjuje mjere bezbjednosti kako bi spriječio neovlašćeni pristup vašim ličnim podacima i spriječio nezakonitu obradu podataka, uništavanje ili oštećenje podataka.

Uređaji za skladištenje rukovaoca podataka koji sadrže lične podatke čuvaju se u prostorijama sa posebnom fizičkom zaštitom i ne ostavljaju se bez nadzora.

Lične podatke (uključujući servere pošte WebOrigo grupe) čuva kontrolor podataka na serverima koji se nalaze u Evropskoj uniji. Virtuelni server se nalazi na fizičkom serveru koji je smješten u zapečaćenom kontejneru u serverskoj sobi. Podaci nisu dostupni drugim korisnicima.

Postoji nekoliko veza na web lokacijama kontrolora podataka koje vas mogu uputiti na web lokacije kojima upravljaju drugi osim kontrolora podataka i koje nisu u skladu sa politikom privatnosti kontrolora podataka. Imajte na umu da ovi sajtovi nisu obuhvaćeni ovom politikom privatnosti. Preporučujemo vam da pregledate politike privatnosti relevantne za takve sajtove pre nego što otkrijete bilo koji od vaših ličnih podataka. Rukovalac podataka nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzrokovanu nezakonitom obradom podataka od strane operatera ovih web stranica ili kršenjem zahtjeva za bezbjednost podataka, kao ni za povredu ličnih prava.

Prava subjekata podataka

Na zahtjev nosioca podataka, Rukovalac podataka će pružiti informacije o podacima koje obrađuje on, ili obrađivač kojeg je ugovorio Rukovalac podataka; o svrsi, pravnom osnovu, trajanju obrade podataka; o nazivu, adresi (sedištu) i aktivnostima u vezi sa obradom podataka ugovorenog obrađivača podataka; i o tome ko i za koju svrhu prima ili je primio podatke. Rukovalac podataka će dostaviti informacije u pisanoj formi u razumljivom obliku što je prije moguće nakon podnošenja zahtjeva, a maksimalno u roku od 30 dana. Ovo otkrivanje informacija je besplatno ako podnosilac zahtjeva još nije podnio zahtjev Rukovaocu podataka koji se odnosi na istu oblast u tekućoj godini.

Rukovalac podataka briše lične podatke ako je njihova obrada nezakonita ili zahteva nosilac podataka, kao i ako je svrha obrade podataka prestala.

Rukovalac podataka će obavjestiti subjekta podataka o ispravljanju i brisanju, kao i sve one kojima su podaci prethodno proslijeđeni radi obrade podataka. Obavještenje se može preskočiti ako ne šteti legitimnim interesima subjekta podataka u pogledu svrhe obrade.

Subjekt podataka može da prigovori na obradu njegovih ili njenih ličnih podataka ako je obrada (prenos) ličnih podataka neophodna samo za sprovođenje prava ili legitimnog interesa rukovaoca podataka ili primaoca podataka, osim ako je obrada podataka naređena zakonom, ili je korišćenje ili prenos ličnih podataka u svrhu direktnog poslovnog pribavljanja, ispitivanja javnog mnjenja ili naučnog istraživanja. Ostvarivanje prava korisnika na prigovor je inače dozvoljeno zakonom.

Rukovalac podataka ne može izbrisati podatke subjekta podataka ako je obrada podataka naložena zakonom. Međutim, podaci se ne mogu prenijeti primaocu podataka ako je rukovalac podataka pristao na prigovor ili je sud utvrdio legitimnost prigovora.

Ako su prava subjekta podataka povređena, on ili ona može preduzeti pravni postupak protiv Rukovaoca podataka. Rukovalac podataka će nadoknaditi štetu prouzrokovanu drugima nezakonitom obradom podataka subjekta podataka ili kršenjem zahtjeva tehničke zaštite podataka. Rukovalac podataka se oslobađa odgovornosti ako je šteta nastala usled neizbježnog uzroka van obima obrade podataka. Nema potrebe za nadoknadom štete ako je prouzrokovana namjernim ili teškim nesavjesnim ponašanjem žrtve.

Opcije pravnog pomoćnog sredstva

Mogućnosti pravnog sredstva i žalbe mogu se podnijeti Državnom organu za zaštitu podataka i slobodu informacija. Sjedište Nacionalne uprave za zaštitu podataka i slobodu informacija je: ulica Nádor 22 Budimpešta, ZIP 1051 Poštanska adresa: 1387 Budimpešta, Pf.: 40.

Svi komentari WebOrigo grupi se primaju poštom na ulicu Bem József 9, Budimpešta, ZIP 1027 i e-poštom na office@weborigo.eu.

Važi od 1. januara 2021.

Preuzmi kao PDF